Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Möt våra forskare

Irene Molina

Vetenskaplig ledare

Irene Molina, är professor i kulturgeografi och forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseområden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.

Projekt: Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner, finansierad av VRs speciella utlysning för forskning om rasism (2017–2019) tillsammans med professor Paulina de los Reyes (projektledare) från Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet och professor Diana Mulinari från Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.

Webbsida Publikationer

Ylva Habel

Forskare

Ylva Habel är forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, med en bakgrund som filmvetare. I hennes interdisciplinärt präglade forskning om fältet antisvart rasism ingår Black Studies, afrodiasporiska, intersektionella och postkoloniala perspektiv, samt kritiska vithetsstudier. I sin nyligen påbörjade forskning om exceptionalistiska affekt-ekonomier fokuserar hon på diskursiva relationer mellan samtida svenska och holländska debattklimat.

I bägge dessa sammanhang finns ofta outtalade färgblinda föreställningar om att vår bakgrund av välfärdspolitik gör antirasistiska perspektiv och åtgärder överflödiga.

Publikationer

Mattias Gardell

Vetenskaplig ledare

Mattias Gardell är Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och har i skilda empiriska fält undersökt spänningsfältet religion, politik och rasism. Gardells forskningsintressen inkluderar antimuslimsk rasism (islamofobi), ockult fascism, politisk religion och religion/rasism/våld.

Projekt: Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner

Projekt: Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?
 

Webbsida Publikationer

Mehek Muftee

Postdoktor

Mehek Muftee har forskat om introduktionsprogram för flyktingar som genomgår vidarebosättning till Sverige där hon bland annat tittat på hur stereotypa föreställningar om kvinnor från Afrikas horn kommer till uttryck i information och interaktionen mellan myndighetspersonal och programdeltagare.

Projekt: I sitt postdok-projekt undersöker Muftee muslimska kvinnors erfarenheter av samt strategier för att hantera och utmana antimuslimsk rasism. Hennes intresseområden innefattar migration, transnationell migration, intersektionalitet, postkolonial feminism och antimuslimsk rasism.

Shahram Khosravi

Professor

Shahram Khosravi är professor vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han disputerade 2003 på avhandlingen The Third Generation: The Islamic Order of Things and Cultural Defiance among the Young of Tehran. Khosravis forskningsintressen inkluderar antropologi (Iran och Mellanöstern), migration, mänskliga rättigheter och tvångsutvisningar.

Projekt:
Efter Deportationen (2017–2019)
Väntan (2017–2019)

Webbsida Publikationer

PATRICIA LORENZONI

Forskare

Patricia Lorenzoni är filosofie doktor i idéhistoria och forskarassistent vid CEMFOR. Hennes forskningsintressen rör rasismens relation till historiemedvetande samt hur historisk kontinuitet och diskontinuitet kan förstås över längre tidsperioder. Framför allt intresserar hon sig för relationen mellan modernitetsskapande, kolonialitet och kristen expansion, både i historiska och samtida perspektiv, med särskilt fokus på Brasilien och indigenitet.

Projekt: Förklara vår död och begrava oss här – Nation, territoriell expansion och kolonialgränsen i dagens Brasilien. 

Foto: Johan Wingborg

Per-Erik Nilsson

Föreståndare

Per-Erik Nilsson forskar på frågor som rör gränslandet mellan sekularism, religion och politik med fokus på religion, sekularism, politik och våldslegitimering. Han är specialiserad på Frankrike och särskilt på frågor om sekularism och nationell identitet. I sin forskning arbetar han med diskursanalytisk och etnografisk metodologi.

Projekt: Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal.
 

Webbsida Publikationer

Daniel Strand

Postdoktor

Daniel Strand är idéhistoriker och disputerade 2016 på Stockholms universitet med avhandlingen No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 1990s. Hans forskningsintressen inkluderar politisk idéhistoria, postkolonial teori och historieteori.

Projekt: Tillsammans med arkeologen Anna Källén och litteraturvetaren Andreas Nyblom är han verksam i forskningsprojektet "Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA", som undersöker samtida arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

ANNE KUBAI

Forskare

Anne Kubai är docent i världskristendom och interreligiösa studier. Över tid har hon forskat om de ideologiska orsakerna till folkmordet i Rwanda år 1994, förutsättningarna och utmaningarna av övergångsrätten i samhällen efter konflikter. Massvåld och grova kränkningarna av ursprungsbefolkningarnas mänskliga rättigheter i de centralafrikanska regionerna, Östra Afrika och på Afrikas Horn. Könsbaserat våld, tvångsmigration och fördrivning. Social uteslutning, marginalisering och integration av afrikanska invandrargemenskaper i Sverige, människohandel och sexuellt slaveri. Under de senaste åren har psykosocialt stöd i splittrade samhällen blivit en integrerad del av hennes forskningsarbete.

För närvarande är hon involverad i forskning om identiteter i rörelse, sociala omvandlingar, effekterna av globalisering och utveckling i pastorala nomadsamhällen i Östafrika, samt människohandel, särskilt inom Afrika och från Afrika till Europa.

Publikationer

MAY-BRITT ÖHMAN

Forskare

May-Britt Öhman är fil. dr i teknikhistoria (KTH, 2007) och lule/skogssame från Lule älv/Julevädno.  

Öhman har sedan ett decennium varit engagerad i olika organisationer inom det samiska samhället: styrelseledamot i Silbonah Sámesijdda sedan 2011, styrelseledamot i Svenska Samernas Riksförbund 2011–2015, vald ersättare i Sametinget 2013–2017.

Öhman är även styrelseledamot och en av grundarna av UPPSAM – föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala. Öhmans forskningsfokus är på stora tekniska system, vattenkraft, vattenresurser, energiproduktion/konsumtion, gruvor, miljöfrågor, risk och säkerhet, rasbiologi, avkolonisering och helande från koloniala trauman, feministisk teknovetenskap och urfolksmetodologi/teori. Geografiskt fokus ligger på Sábme och jämförande studier med andra urfolksterritorier runt om i världen.

Webbsida 

JAN THERESE MENDES

Doktorand

Jan Therese Mendes är doktorand på forskarutbildningen för social och politiskt tänkande vid York University, Kanada.

Mendes avhandlingsprojekt handlar om rasistisk nationalism i form av anti-svart rasism och anti-muslimsk rasism; nationella användningar av känslor såsom rädsla och sårbarhet samt svarta muslimska kvinnors performativa bärande av slöjan.

ANNA-SARA LIND

Forskare

Anna-Sara Lind är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet.

Koordinator för teologiska fakultetens mångvetenskapliga satsningar.

Webbsida 

Projekt 

Tomas Poletti Lundström

Doktorand

Tomas Poletti Lundström är doktorand i religionshistoria och undersöker i sitt avhandlingsprojekt religion som meningsskapande funktion i den svenska radikalnationalistiska miljön.

Projekt: Svensk radikalnationalism och religion (abstract på engelska)

Webbsida