MINNESDAG 100 ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

En del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas

CEMFOR arbetar med planeringen för minnesdag av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet  upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik.  Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.

Under våren 2021 organiserade CEMFOR fyra dialogseminarier med berörda grupper. Vi uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag. Det är med dessa samtal som arbetet nu går vidare. 

Vi planerar för en hel minnesdag den 17 februari.  Dessutom tänker vi oss inslag tidigare samma vecka på eftermiddag-kväll. Därefter tänker vi att olika seminarier kan hållas under hela året. Vi bjuder in av rasbiologin och rasism berörda grupper, föreningar, enskilda, för medverkan med exempelvis filmvisning, dikt, duodji, presentation/föredrag, performance, utställningsföremål/affisch. Personer som arbetar med frågor som rör rasbiologins och rasismens konsekvenser, exempelvis inom statliga institutioner, arkiv, museer, kommuner och föreningar välkomnas att medverka/bidra."
Studenter, forskare verksamma inom och utanför Uppsala universitet inbjudes att medverka/bidra.

Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudierrasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. 

Ur Uppsala universitets nyhetsbrev Så drabbades samerna av den rasbiologiska forskningen
I Rasbiologiska institutets arbete med att kategorisera folkgrupper riktades ett särskilt stort intresse mot den samiska befolkningen i dess egenskap av att vara Sveriges enda urfolk.

Obs. Förhandsanmälan är nu stängd - anmälan som åhörare (begränsat antal) respektive livestream öppnar 24 januari.

Tidigare evenemang: 100 år i Rasbiologiska institutets skugga

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Under våren 2021 organiserar Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet ett antal dialogseminarier med forskare och representanter för de svenska minoritetsgrupperna: sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Ytterligare ett seminarium kommer att handla om Afrosvenskarnas erfarenheter av rasbiologin och dess konsekvenser i tid och rum.

Seminarierna med berörda grupper, organisationer och forskare ska utgöra underlag för planeringen av ett symposium år 2022, som uppmärksammar rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag.

Vi önskar även utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda. 

Dialogseminarium 1: Hundra år i Rasbiologiska institutets skugga

Datum: 17 februari

Huvudansvarig för det första dialogseminariet 17 februari är docent May-Britt Öhman, lule- och skogssame från Lule älvdal, samt med rötter även i Tornedalen, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR.

Seminariet organiseras med stöd från forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. 

DIALOGSEMINARIUM 2: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Datum: 24 mars

Huvudansvarig för det andra dialogseminariet 24 mars är professor och vetenskaplig ledare Irene Molina, CEMFOR.

DIALOGSEMINARIUM 3: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Datum: 19 maj 

Huvudansvarig för det tredje seminariet 19 maj är Lars M. Andersson, föreståndare vid Forum för judiska studier, Uppsala universitet. Program

Seminariet organiseras i samarbete med Forum för judiska studier, Uppsala universitet.

DIALOGSEMINARIUM 4: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Datum: 9 juni

"Rasbiologiska konstruktioner av svarthet och dess samtida konsekvenser”
Huvudansvarig för det fjärde dialogseminariet 9 juni är Jasmine Kelekay, doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara/forskare vid CEMFOR.

Senast uppdaterad: 2021-12-21