FORSKARSEMINARIER VT 2021

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. 

Obs! Då Uppsala universitets riktlinjer för att bekämpa coronavirusets spridning påbjuder att alla seminarier hålls online har vi ändrat formen till webinarier.

Välkomna!

GEORGE MONTANDON, THE AINU AND THE THEORY OF HOLOGENESIS


Datum: 26 maj
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom - 
Föranmälan krävs via länken här

In this seminar John Hennessey, researcher at the Hugo Valentin Center (Uppsala University), presents his research on the Ainu people and Western racial classifications ruing the nineteenth century. Diskussant: Kanako Uzawa. She earned her PhD at the Arctic University of Norway on  urban Indigeneity in Ainu communities in Japan, and is now an independent scholar and Ainu rights activist. Moderator och inledare: Daniel Strand, CEMFOR.
The seminar is co-organized with the Hugo Valentin Center.

BIOGRAFI

John L. Hennessey is a postdoctoral fellow at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University. His dissertation, Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912 (Linnaeus University, 2018), was shortlisted for the 2019 ICAS Dissertation Prize in Asian studies and received an honorable mention for the 2020 Walter Markov Prize in global history. His current research focuses on depictions of the Ainu people in Western race science between Japan’s Meiji Restoration (1868) and the Second World War.

ABSTRACT

During the first decades of the twentieth century, when several variations of Darwinism or competing theories of evolution vied for supremacy in the Western scientific establishment, Italian zoologist Daniele Rosa proposed a radical new theory: hologenesis, or temporally concurrent, pan-terrestrial creation and evolution in response to primarily internal factors. Although quickly forgotten after the mid-century consensus around the modern synthesis combining Darwinism and Mendelian genetics, hologenesis was also widely ignored or rejected shortly after its publication, especially outside of Italy.

One important exception was Swiss-French racial anthropologist George Montandon, who eagerly embraced the theory and expanded its field of application in two long books and a bevy of scholarly and popular science articles. As an exceedingly productive and ambitious researcher who set his sights on top positions in the French academic establishment, Montandon’s deep investment in an obscure and unpopular theory is somewhat puzzling. Today, Montandon is best known for his virulent anti-Semitism and active collaboration with the Nazi occupation of France at the end of his career. To the extent it is discussed at all, his embrace of hologenesis is explained as a result of his racist outlook. Through a close reading of his research output, this paper explores his theoretical outlook and reasons for championing Rosa’s forgotten evolutionary theory. It argues that his motivation arose from a complex blend of reasons, including scientific and personal factors. Most importantly, Montandon’s adoption of hologenesis was strongly influenced by his early fieldwork with the Ainu of Hokkaido, which has been entirely overlooked in previous research. In contrast, Montandon’s later public anti-Semitism seems to have arisen more out of ambition and conscious cynical choices than as a natural extension of hologenesis.

Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies

Datum: 21 april
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom - 
Föranmälan krävs via länken här

Hansalbin Sältenberg, doktorand i genusvetenskap (Lunds universitet), presenterar sitt pågående forskningsprojekt om samtida anti-judisk rasism i Sverige. Seminariet samordnas med Forum for Judiska Studier (Uppsala universitet).
Diskussant: Rebecka Katz-Thor, PhD in Aesthetics at Södertörn University.

Abstract

Challenging the academic division of labor between studies of antisemitism and other kinds of racisms, my doctoral project explores anti-Jewish racism in contemporary Sweden. Locating white, modern and liberal Sweden at the center of the analysis, the dissertation explores the connection between anti-Jewish racism and constructions of “Swedishness”, both in relation to secularism and Protestantism and anti-Muslim racism and in relation to gender and sexuality as social categories. Challenging the usefulness of the paradigm of “new antisemitism” to grasp experiences of anti-Jewish racism in Sweden, the thesis explores the complex dynamics between Jews in Sweden, and processes of national inclusion and exclusion.

(The seminar will be held in English).

Pandemi i det arktiska Norr: insikter från ett pågående supradisciplinär och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Covid19 med fokus på Norrbottens län  

May-Britt Öhman, forskare på CEMFOR, presenterar sitt nya projekt med fokus på den pågående pandemin utifrån urfolksmetodologi, rasismstudier och genusforskning. 

Datum: 14 april
Tid: 15.15-17.00

Plats: Zoom Föranmälan krävs via länken här

Abstract
I arktiska Norrbotten, som till ytan utgör en fjärdedel av Sveriges yta, med 251 000  invånare med urfolket samer, renskötsel, nationella minoriteter och två internationella gränser, har coronapandemin konsekvenser knutna till geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd till vård. 

Vid detta seminarium kommer projektledaren May-Britt Öhman tillsammans med några av projektdeltagarna, däribland renskötaren Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, ta upp insikter och erfarenheter från det pågående supradisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har Norrbotten i fokus.

Pandemi i norr-projektet har sin bas på Luleå tekniska universitet, LTU, enheten för historia, och samverkar med med LTU, Hälsovetenskap och Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt Cemfor, Uppsala universitet.  Dessutom medverkar Norrbottens Museum, Piteå museum, Laponiatjuottjudus, Riksorganisationen Same Ätnam och samiska renskötare. Syftet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering dels utifrån Norrbottens läns specifika karakteristik o geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel samt äldreboenden-demensvården. Projektet som löper från december 2021 till november 2022, finansieras genom FORMAS akututlysning.

Datainsamling görs av material från sociala medier, webenkäter, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer när pandemin är en pågående situation, som underlag för historiska jämförelser, framtida planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt med sikte på planering för ett större forskningsprojekt. 

Frågor som ställs vid datainsamlingen utgår ifrån nyckelbegreppen ”sårbarhet”, ”resiliens”, ”risk”, ”oro”, ”trygghet”, ”vetenskaplig osäkerhet”, ”mänsklig säkerhet”, ”hälsa” och ”välbefinnande”:

  • Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
  • ​Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
  • ​Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

från längd till utbildningsnivå - om gwas och det mätbaras makt

Ulrika Björksten, är doktor i fysikalisk kemi och disputerade 1995 på École Polytechnique Fédérale i Lausanne. Björkstén har länge varit verksam som vetenskapsjournalist. Hon är sedan 2011 chef för Vetenskapsradion på Sveriges Radio, och har tidigare arbetat på SVT, Svenska Dagbladet och Nobelmuseet. Hon har tidigare gett ut Vetenskap ur funktion (2006) och arbetar för närvarande på en bok om molekylärgenetik och etnicitet.
Diskussionen leds av Daniel Strand, forskare på CEMFOR.

Datum: 17 mars
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom -
Föranmälan krävs via länken här

Abstract 
Sedan kartläggningen av människans arvsmassa publicerades för över 20 år sedan har drömmen om att koppla komplexa egenskaper och sjukdomstillstånd till tydliga genvarianter grusats gång på gång. Samtidigt har nya möjligheter att kartlägga många individers hela arvsmassa lett till nya försök att hitta genetiska skillnader på gruppnivå som kan kopplas till skillnader i komplexa egenskaper mellan olika mänskliga populationer. Etnicitet har härigenom återinförts som en kategori inom biologisk forskning. 

Forskaren och vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén arbetar just nu med en bok om genetik och etnicitet. På CEMFORs seminarium presenterar hon ett kapitel om hur GWAS-forskning – Genome Wide Association Studies – skapar och använder kategorier relaterade till etnicitet. Metoderna, som först användes för att hitta genetiska markörer kopplade till längdskillnader mellan syd- och nordeuropéer, har successivt tillämpats för att leta efter en evolutionär bakgrund till skillnader i utbildningsnivå mellan olika populationer. Men vilken vetenskaplig validitet har egentligen dessa metoder? 

(Seminariet ges på svenska).


 

TIDIGARE FORSKNINGSSEMINARIER 2020

A Swedish Proto-Fascist? Rudolf Kjellén and the Political Imaginary of the Far Right.

Datum: 9 december
Seminariet genomförs via Zoom 
https://uu-se.zoom.us/j/67876643496 
Meeting ID: 678 7664 3496

Presentation av Hjalmar Falk, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.mag. i statsvetenskap.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson.
Kommentator: Mattias Martinson.

Abstract

The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback.

  In this paper, I will sketch the outline of my plans for a research project centred on Kjellén and his works. I will particularly focus the question of how and what intellectual history can contribute to the study of the far right and fascism. While much current discussion of this ideological terrain takes its cue from conceptual definitions, I will argue that a contextual approach to the field can make a substantial contribution both to the understanding of the political imaginary that sustains it and the role of intellectuals in the formation of that political imaginary.

Biografi

Hjalmar Falk is a researcher in The History of Ideas and Science at the University of Gothenburg. His doctoral dissertation concerned the political theology and secularization theory of Carl Schmitt. Since earning his Ph.D., Falk has written on the intellectual history of the radical right, political theology, historical temporalities, and the historiography of secularization. He is currently engaged in a research project dealing with the reception of Carl Schmitt’s work on the radical left.

*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

inställt! Race, Identity and the Genealogical Imagination

Datum 25 november

Presentaion av Jackie Hogan, professor i sociologi och antropologi på Bradley-universitetet I USA. 
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara. Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

Biografi

Hogan har publicerat fyra böcker, däribland Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009) och  Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). Hogan har även publicerat flera artiklar som handlar om nationell identitet, etnonationalism och högerpopulism i USA, Storbritannien och Australien.


 

Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Datum: 4 november
Tid: 16.00-18.00
Plats:
 Zoom, föranmälan här

Bokrelease och samtal om den romska medborgarrättsrörelsen. 
Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning.
I Panelen: Sunita Memetovic, Advokat och tidigare Referensgrupp för arbete med strategi för romsk inkludering vid Regeringskansliet.
Hans Caldaras, sakkunnig i romernas historia, kulturer och frågor gällande mänskliga rättigheter, diskriminering och rasism.

Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR.

Abstract

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

inställt! The sound of being silenced: Postracialism and free speech

Datum: 21 oktober

Presentation av Gavan Titley, docent i mediestudier på Helsingfors universitet. 
Seminarieledare: Daniel Strand/CEMFOR
Kommentator: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

ABSTRACT

Frågan om yttrandefrihet är i vår tid ständigt aktuell, och ofta sägs yttrandefriheten vara hotad. Dessa ”hot”, som utropas i samhällen som karakteriseras av ett överflöd av kommunikation, handlar mindre om faktiska inskränkningar av yttrandefriheten än om kontroverser kring ”vad som kan sägas” i vissa politiska och kulturella frågor. Detta seminarium, som utgår från den nya boken Is Free Speech Racist?, undersöker den centrala roll som ”ras” spelar i dessa påstådda kriser för yttrandefriheten.

Biografi

Han har bland annat givit ut The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (med Alana Lentin) från 2011 och Racism and Media (2019). Titleys forskning utforskar gränslandet mellan medier, politisk debatt och rasism. Samtalet på CEMFOR utgår ifrån hans kommande bok Is Free Speech Racist? som 2020 ges ut på Polity Press. 

Rasismens klassade logiker

Datum: 7 oktober

Presentation av Mikael Svensson
, Doktor i sociologi och lärare och forskare vid Södertörns högskola. 
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.
..................................................................
Seminariet hålls på campus Engelska parken i sal 22:2017. Anmälan krävs.
På grund av rådande omständigheter kommer seminariet att även hållas digitalt via Zoom. Anmälan krävs.
Anmälan till CAMPUS här (begränsade antal platser)
Anmälan till ZOOM här
Varmt välkomna med er anmälan senast den 6 oktober 2020!
....................................................................

Abstract

I stället för att fastna i diskussioner om vilken samhällsklass som är mer eller mindre rasistisk – där rasismen främst placeras i arbetarklassen – kommer jag fokusera på hur klass kan ha betydelse för olika typer av rasistiska praktiker, där utgångspunkten är att rasism både kan ta sig olika uttryck och ha olika orsaker beroende på klassposition.

I min avhandling Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativa särskiljande praktiker (Svensson 2019) – som bygger på observationer och intervjuer med personer i arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive observationer och intervjuer med personer i mer privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mycket fördelaktigt område – har jag undersökt rasistiska praktiker kopplat till för klass utmärkande sammanhang som arbete och boende.

Flera tydliga klasskillnader visar sig, där bland annat de med mer privilegierade klasspositioner oftare exploaterar arbetskraft i olika former eller från ett klass- och statusmässigt överläge korrigerar grannar och kollegor med ”utländsk bakgrund”, medan de med arbetarklasspositioner i liknande situationer i stället oftare försöker exkludera eller undvika personer de anser har ”utländsk bakgrund”. Jag kommer att diskutera hur klasspositionen i sig själv är en avgörande mekanism för att förstå de olika praktikerna och klassmässiga skillnaderna. Jag kommer också diskutera betydelsen av rasistiska uppfattningar om specifika rasifierade ”grupper” legitimerade av vad Dave Elder-Vass definierar som faktiska och föreställda normcirklar, rasifierade hierarkier på bostads- och arbetsmarknaden i relation till strävan efter klass- och statusmässig uppåtgående mobilitet, utestängningsmekanismer kopplade till yrkesprofession och språk och vad Charles Tilly benämner som anpassningsmekanismer.


 

Webinar: "Regarding black pain"

Datum: 16 september
Tid: 16.15 - 18.15
Plats: Zoom - Registrering krävs här
, Efter registrering får deltagarna information och zoom länken.

Presentation av Christopher Paul Harris.
Seminarieledare: Daniel Strand, CEMFOR.
Kommentator: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

Biografi

Christopher Paul Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Han disputerade 2019 på avhandlingen Political Acts, Generational Minds: Race, Culture, and the Politics of the Wake på New School for Social Research i New York.Harris forskning undersöker hur svart kultur och politik omformar en rad politiska, sociala och kulturella normer i den svarta diasporan.

inställt! Unraveling the Race-Religion Constellation in Europe


Datum: 22 september
Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22

Presentation av Anya Topolski, Associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Mattias Gardell, CEMFOR.

´Ras och religion är sammankopplade begrepp. Deras sammansvängning har djupa rötter i det förflutna som fortsätter att påverka nutiden. För att förstå rasism idag, särskilt de manifestationer som ofta ifrågasätts, till exempel mot judar (antisemitism), muslimer (islamofobi) och "romer" (antigypsyism eller antizyganism) - som var och en kan korsa DuBoi´s färglinje [eller anti-svart rasism] - det är viktigt att synliggöra ras-religionskonstellationen`. (simultant översättning till svenska)

Abstract

Race and religion are entangled concepts. Their entanglement has deep roots in the past which continues to strongly affect the present. In order to understand racism today, especially those manifestations which are often contested such as against Jews (antisemitism), Muslims (islamophobia) and ‘Roma’ (antigypsyism or antizyganism) – each of which can intersect DuBois’ colour line [or anti-Black racism] – it is essential to make visible the race-religion constellation. This also calls for a re-evaluation of the view that ‘race’ is biological or limited to the colour line/phenotype. 

While it is impossible to define racism, which is time and space dependant and thus continuously transforming itself, it is possible to study it’s ‘logic’ by means of its effects. Its ‘logic’ is one of dehumanisation and its effects include, among others, ‘justified’ epistemicide, slavery, colonialism, and genocide. Dehumanisation – which is a matter of degrees (e.g,. lesser human, sub-human, non-human etc.) – is the core of racial logic which when combined with institutionalised power has the potential to exclude and eliminate difference. To identify it we look to history for an observable pattern, without forgetting that this racial logic operates both explicitly and implicitly. What the race-religion constellation makes visible is that even prior to the modern term ‘race’, this ‘logic’ was present and institutionalized in hierarchical structures of power.

In this lecture, I highlight three representative meets in the dynamic conceptual history of the race-religion constellation. The first, where dehumanisation is directed at non-Christians, is the period around the 11-12th century when the Christian political community is being delineated. The second, where dehumanisation lies at the intersection of religion and phenotype, is the period around 15-16th century. It includes the Inquisition, colonialism and the formation of the racial state in Europe. The third, where dehumanisation is defined in biological terms, is in the 18-19th century with the first masking of the race-religion constellation by means of the sciences and the discourse of secularism. 

Biografi

Anya Topolski is an associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen. She obtained two bachelor degrees at McGill University in Montreal, Canada: BSc in Biochemistry (1999) and an BA Honours in Philosophy (2000). After a brief but memorable experience teaching in Korea, Anya moved to Belgium to complete a Masters in Continental Philosophy (Magna Cum Laude) specialising in the political thought of Hannah Arendt. She obtained her PhD in Philosophy at the KU Leuven, for which she was awarded the 2008 Auschwitz Foundation Stichting Prize , with a focus on the political thought of Hannah Arendt, the ethics of Emmanuel Levinas and contemporary Jewish thought.

*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

webinar: The Continuing Unmattering of Black Lives: On the Ongoing Protests against the Logic of Lynching

Datum: 5 juni 2020
Tid: 15:00-17:00
Zoom:
 Anmälan till Daniel Strand. Zoom länk skickas senare till dig.

USA och Kanada skakas av massiva protester mot polisens dödliga våld mot svarta människor. Vart kommer dessa protester leda? På fredag möts tre Black Studies-forskare i ett CEMFOR-arrangerat seminarium om antisvart rasism.
................
Recently, Kimberlé Crenshaw argued that the deaths of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery show how ”the violence of the past is the violence of the present”. Since then, the deaths of George Floyd (USA) and Regis Korchinski-Paquet (Canada), have resulted in Black protests that are now going global.

At a time when the Covid-19 pandemic has also been weaponized against Black people, the disregard for Black lives is thrown into extra sharp relief. Activists and intellectuals repeatedly point to the deeper history of state-sanctioned, gratuitous violence against Black people: lynching. While this connection is not recent, protesting the logics of this slow form of antiblack genocide entails an important refusal to be silenced by dominant discourse.

In this CEMFOR webinar, three Black Studies scholar convene to discuss the continuing unmattering of Black lives and the current wave of protests in the USA and Canada.

SPEAKERS

Ylva Habel (chair) is Assistant Professor in Media and Communication Studies at Södertörn University, and affiliated to CEMFOR. Her research draws on black studies and postcolonial, critical race and whiteness studies, specifically revolving around the affective economy of Swedish, colorblind discourses connected to welfare values.

Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in History at the Department of African American studies at Northwestern University. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora.

Jasmine Kelekay is a PhD candidate in the Department of Sociology at the University of California, Santa Barbara and at CEMFOR, Uppsala University. Kelekay's work examines the relationship between racialization and criminalization, with a particular focus on constructions of Blackness and the institutionalized social control of Black communities across the African diaspora.

OBS! To participate in the webinar, register your name and email address to Daniel Strand. A Zoom link will be sent to you.

(Seminariet kommer att vara på engelska)

Välkommen!
 

Webinar: Racism and the Freedom of Speech

Datum: 6 maj
Tid:15.15-17.00
Via Zoom 
(anmälan krävs till Irene Molina)
Seminariet kommer att vara på engelska.

Deltagare

GAVAN TITLEY is Associate Professor and Senior Lecturer in Media Studies at Maynooth University. ULRIKA DAHL is a professor of Gender Studies at Uppsala University. DIANA MULINARI is a professor of Gender Studies at Lund University. IRENE MOLINA (chair) is Professor in Human Geography and the co-director of research at the Center for Multidisciplinary Research on Racism, CEMFOR, at Uppsala University. Mer info här

Välkommen!

Photo by by Sweetmoon Photography https://www.sweetmoonphotography.ca/

Zoom webinar – “Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future”

Datum: 28 april
Tid:13.00-16.00
Zoom länk
zoom link - Notera lösenord behövs: 024490

Urbefolkningen har kämpat för land och liv mot kolonialism över hela världen sedan ett halvt årtusende.

Program and speakers

13.00 May-Britt Öhman Introducing Dálkke: Indigenous Climate Change
13.15 Hampus Andersson When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden
13.45 Henrik Andersson Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area
14.15 Eva Charlotta Helsdotter Who owns the river? Combining water resource management and Sámi traditional relationships with nature and waters for sustainable futures
14.45 Break/paus
15.15 Erica Violet Lee Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future
16.00 End


Erica Violet Lee, a feminist scholar of prairie Indigenous studies and Nēhiyaw philosophy, her work focuses on the intersections between social movements and bodily sovereignty. She is currently a master’s student at OISE, the University of Toronto, writing about urban Indigenous resistance and joy.

Abstract
In Canada, currently the Wet’suwet’en resistance movement is set to protect lands and waters against destructive extractive industry, which are allowed and supported by colonial state laws, and law enforcement. But what is law? From an indigenous standpoint, love and law are one and the same.

Disrupting the notion of “ceded and surrendered” lands and based on a methodology of urban Indigenous lifeways and survivance, and with the ongoing Wet’suwet’en resistance as one of many examples I will discuss what it means – in practice – to refuse consent for extractive projects on our lands. And to promote laws that are tied to love.
This refusal is tied to our freedom of movement and our agency as Indigenous women, girls, Two-Spirit and LGBTQ people on the frontlines of movements in North America and across the world.

Guided by frameworks of decolonial love and the resurgence of Indigenous law, language, and ceremony that have never fully been eliminated despite genocides, we embrace the experience of joy as an embodied treaty and a living act of sovereignty.

Based on my work of Wastelands theory (“In Defense of the Wastelands: A Survival Guide”, 2016), I argue that Indigenous presence and futurisms pose a necessary challenge to the notion that we are primitive or extinct people, as we shape and create the sacred and ceremonial through our movements on the land. At the end of this world, we work toward a universe of beautiful livelihoods for Indigenous communities, free from state oppression and coercion.

AbstractHenrik Andersson: "Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area".
Abstract, Hampus Andersson: "When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden".

.................
Dálkke
 is based at CEMFOR, Department of Theology at Uppsala University, and collaborates with Luleå University of Technology, Michigan State University and universities in Canada, US, Australia and Japan, as well as Indigenous communities and associations. The project forms part of ongoing efforts by Indigenous and allied scholars, knowledge keepers, scientists, change-makers, and leaders to create a field to support Indigenous peoples’ capacities to analyze and address the consequences as well as mitigate the impacts of anthropogenic climate change – thereby contributing to the establishment of the field Indigenous Climate Change Studies.

inställt! Race, Identity and the Genealogical Imagination

Datum 25 november

Presentaion av Jackie Hogan, professor i sociologi och antropologi på Bradley-universitetet I USA. 
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract

Släktskap är inte ett oproblematiskt biologiskt faktum; det är socialt konstruerat. Historierna som vi berättar om våra anfäder är selektiva, och dessa urval återspeglar vilka vi tror att vi är och vilka vi vill vara. Den snabba teknologiska utvecklingen inom kommersiell släktforskning på 2000-talet har förändrat våra uppfattningar om vad ursprung, släktskap och identitet innebär. Detta seminarium föreläsning utforskar de sätt på vilket samtidens släktforskning essentialiserar och kommodifierar identiteter knutna till ras, etnicitet och nation.

Biografi

Hogan har publicerat fyra böcker, däribland Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood (2009) och  Roots Quest: Inside America’s Genealogy Boom (2019). Hogan har även publicerat flera artiklar som handlar om nationell identitet, etnonationalism och högerpopulism i USA, Storbritannien och Australien.


 

inställt! The sound of being silenced: Postracialism and free speech

Datum: 21 oktober

Presentation av Gavan Titley, docent i mediestudier på Helsingfors universitet. 
Seminarieledare: Daniel Strand/CEMFOR
Kommentator: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

ABSTRACT

Frågan om yttrandefrihet är i vår tid ständigt aktuell, och ofta sägs yttrandefriheten vara hotad. Dessa ”hot”, som utropas i samhällen som karakteriseras av ett överflöd av kommunikation, handlar mindre om faktiska inskränkningar av yttrandefriheten än om kontroverser kring ”vad som kan sägas” i vissa politiska och kulturella frågor. Detta seminarium, som utgår från den nya boken Is Free Speech Racist?, undersöker den centrala roll som ”ras” spelar i dessa påstådda kriser för yttrandefriheten.

Biografi

Han har bland annat givit ut The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age (med Alana Lentin) från 2011 och Racism and Media (2019). Titleys forskning utforskar gränslandet mellan medier, politisk debatt och rasism. Samtalet på CEMFOR utgår ifrån hans kommande bok Is Free Speech Racist? som 2020 ges ut på Polity Press. 

inställt! "Race and order"

Datum: 13 maj 2020

Leandro Schclarek Mulinari, Phd i kriminologi Stockholms universitet.
Kommentator: Jasmine Kelekay, University of California/CEMFOR.

ABSTRACT

In this study questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist Stuart Hall, the racialization of crime and its consequences is addressed, with a particular focus on the role of ideology and repression. Departing from a Swedish context, local and global power relations associated with the current conjuncture, such as neoliberalism and the colonial legacy of Western powers, are highlighted. The study addresses different dimensions of the social order where conflicts are played out. In the first article, the role of language in the racialization of official crime discourse is explored at the level of metaphors. In the second, attention is turned to why racist imaginaries of crime are contested by established journalists. The third article addresses security measures that target Muslims in the effort to combat terrorism. The fourth article focuses on racial profiling from a more general perspective, investigating stop-and-search practices as well as consequences of the intertwinement of crime and migration control.  

BIOGRAFI

Schclareks undervisningsområde: kriminologisk teori, med betoning på kritisk kriminologi. Projekt: Rasism och konstruktionen av hotbilder: slaget om Malmö. 
Publikationer

Webinar: "Regarding black pain"

Datum: 16 september
Tid: 16.15 - 18.15
Plats: Zoom - Registrering krävs här
, Efter registrering får deltagarna information och zoom länken.

Presentation av Christopher Paul Harris.
Seminarieledare: Daniel Strand, CEMFOR.
Kommentator: Ylva Habel, forskare och lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

ABSTRACT

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

Biografi

Christopher Paul Harris har en postdoctjänst på Department of African American Studies på Northwestern University i USA. Han disputerade 2019 på avhandlingen Political Acts, Generational Minds: Race, Culture, and the Politics of the Wake på New School for Social Research i New York.Harris forskning undersöker hur svart kultur och politik omformar en rad politiska, sociala och kulturella normer i den svarta diasporan.

Bortom vittnet: Bilder av Förintelsen

Datum: 5 februari 2020​

Rebecka Katz Thor är kritiker och lektor i estetik på Södertörns högskola. Seminarieledare: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

ABSTRACT

I en tid då de sista vittnena snart kommer att vara borta inställer sig frågan om vad för slags vittnesmål bilder kan ge för att bevara minnet. I Beyond the Witnessundersöks rörliga bilder som komplexa enheter som producerats, reproducerats och resituerats i skilda politiska och historiska situationer. I tre arkivbaserade filmer av Harun Farocki, Yael Hersonski och Eyal Sivan reaktiveras och omtolkas rörliga bilder från Förintelsen.

Råmaterial som producerats som nazistisk propaganda respektive videoinspelningen av en politiskt laddad rättegång i Förintelsens efterspel får en ny mening. Materialens arkivstatus, kontext och produktionsvillkor, liksom deras representation, ger ett ramverk för en analys genom vilken bilders vittnesmål kan förstås.

BIOGRAFi

Katz Thor är i sin forskning intresserad av bildproduktion och dess relation till historiska, etiska och politiska anspråk. Hon disputerade 2018 på avhandlingen Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations, en undersökning av bilden-som-vittne i tre filmer som använder arkivmaterial från Förintelsen. 

Tidigare forskningsseminarier 2019

“Ser hijo/a de inmigrante en chile: efectos de las  políticas migratorias y la racializacion  en sus vidas cotidianas”

Datum: 4 december, 2019

(”Being a “migrant child” in Chile: The EFFECTS OF MIGRATION POLICIES AND the RACIALIZATION of children’s EVERYDAY LIVES”).

Constanza AmbiadoForskare i Sociologi, Universidad de Chile. Kommentator: Irene Molina.

Abstract på spanska:
A través de un estudio etnográfico con familias de población migrante,  Contanza Ambiado y el equipo de investigación con quien trabaja, se han aproximado a las situaciones de vulnerabilidad  en que estas familias y especialmente los y las menores se encuentran. El proyecto se enmarca en las temáticas asociadas al racismo institucional y cotidiano que estas familias confrontan en las diversas arenas de la sociedad como el trabajo, la escuela, el espacio público entre otras. Dado que el país vive una convulsión social, Constanza se referirá también a las maneras como la represión policial puede selectivamente afectar a este sector de la población.

Vad händer i chile? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHILE?

Samtal
Los académicos de la Universidad de Chile Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo e Inta Rivas, reflexionan sobre temas actuales como movilización social y represión estatal, Derechos Humanos y Asamblea Constituyente Plurinacional.

Cemfor gästas av akademikerna vid University of Chile Alejandra Bottinelli, Salvador Millaleo och Inta Rivas, som reflekterar över aktuella frågor som social mobilisering och statlig förtryck, mänskliga rättigheter samt multinationell och konstitutionell församling.

Samtalet kommer att vara på spanska.

Datum: 4 de diciembre, 2019
Tid: 17.00 - 19.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1017, Uppsala universitet

Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Anmälan krävs, dock före den 2 december via länken här

Bienvenides! Välkommen!


Obs! INSTÄLLT PGA SJUKDOM!

exploring the Swedish racial formation, continuity and change

Datum: 20 november, 2019

Diana Mulinari, Lund universitet. Anders Neergaard, Linköpings universitet. Kommentator: Mattias Gardell, CEMFOR

Abstract
Sociologists Bonilla-Silva and Baiocchi (2001) assert that sociologists, protected by a myth of neutrality and objectivity, follow the understandings of racism in their analysis of inequality as relegated to a secondary status, either according to the Marxist tradition as the superstructure or within a Weberian framework as a form of status difference. The aim of the lecture is to put the study of racism, a fundamental principle of social organisation in modern society, at the centre of social theory,and in the understanding of Sweden.. The aim is also to develop a productive dialogue with the traditions of Critical Race Theory (CRT), neo-Marxism and Black feminism; traditions that we will argue are highly relevant for the analysis of the Swedish racial regime. Central to our conceptual field are the concepts of exploitative, exclusionary and caring racism , grasping diverse forms of racism in diverse socio-political periods and identifying how these diverse forms of racism act upon different bodies.

Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i Genusvetenskap. Hennes avhandling utforskar koppling mellan kvinnor, mödrar, nation och det politiska i Latinamerika. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett globalt perspektiv – som grundläggande för den nya internationella arbetsfördelningen – och ur ett intersektionellt perspektiv – hur genus och sexualitet är konstitutiv och konstituerande för andra sociala relationer med betoning på klass och etnicitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring. Hennes studier belyser vilken roll kön spelar i migration och transnationella praktiker, samt vilken roll specifika välfärdstatsmodeller spelar i skärningspunkten mellan etniska regimer och genusregimer. Hon har också utforskat genusrelationer, metaforer och symboler i den neoliberal globalisering med speciellt fokus på människors motstånd samt gamla och nya former för solidaritet.

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

“How do I tell an academic organisation that the land is a research participant?: Reflections from an ongoing project on climate change and Indigenous perspectives”

Datum: 13 november 2019

Föreläsare: Dr Frances Wyld, är en Martu kvinna (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) och doktor i kommunikation.

Abstract: In this presentation I reflect on the methodology and ethical considerations of an Australian sub-project that is part of the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, funded by FORMAS, within the Swedish National Research Programme on Climate, and placed at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, CEMFOR, at Uppsala University.

The Australian sub-project documents stories and opinions about climate change, caring for country and the use of Indigenous knowledges in design and innovation to better care for the environment. The work is ongoing during 2019 and the results will be presented at conferences and in articles during 2020. The methodology is a blend of western and Indigenous knowledges characterised by the logos and mythos of information gathering. The logos is the academic pursuit of knowledge on the subject undertaken through literature review and the interviewing of Indigenous academics. The mythos represents Storywork and the stories collected from Indigenous communities and people alongside the needs of this diverse land. But how do you give the land a voice in academia beyond what can be known within science? How do we tell an academic organisation that the land is a research participant? Ethical considerations involved in working with Indigenous communities are important, protocols in academia in Australia were put in place for this. Yet something has been lost in translation; a colonising voice had taken command yet again, leaving the land without a voice and the researcher disconnected from a fundamental participant in research - the environment itself.

Bio
Frances Wyld
, Doktor i kommunikation. Hon har lärt sig inom områdena inhemska kunskaper, utbildning, kulturstudier och har arbetat inom läroplanutveckling. Hennes doktortitel "In the time of Lorikeets" /Lorikeets tid) använder autoetnografi, berättande och mytografi för att centrera inhemska kunskaper inom en akademisk miljö för att skapa en ursprungsuppfattning för etisk forskning och undervisning.

Hennes publikationer inkluderar både akademiska och kreativa skrivelement. Dr Wyld jobbar för närvarande med projektet Indigenous Australian perspectives on Climate Change. som leds av CEMFOR Uppsala universitet,  för att undersöka klimatförändringar, urbefolkningsperspektiv och innovation. 

"(De-)constructing the other: Complicating the antagonism/agonism dichotomy".

Datum: 23 oktober, 2019

Nico Carpentier, är professor vid Charles University i Prag; han har också deltidsanställningar vid Vrije Universiteit Bryssel (VUB - Free University of Brussels), som docent och vid Uppsala Universitet som seniorforskare. Kommentator: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract
"This talk aims to contribute to the theoretical discussions on othering processes, by linking them to the dynamics of antagonism and agonism, as developed by Mouffe (2005, 2013). Building on two research projects, one on conflict transformation and community media in Cyprus, and one on the construction of the homeless subject position in Greece, an argument will be made to move beyond the constructions of enemy and adversary. Several trajectories will be considered, including the multiplicity of interacting antagonisms and agonisms, the existence of other others, and the possibility of synergism.”

The rise of the right wing and the reconfiguration of racism in Brazil 

Datum: 2 oktober, 2019 

Joaze Bernardino Costa, University of Brasília (Brazil). Kommentator: Patricia Lorenzoni, filosofie doktor i idéhistoria och forskarassistent vid CEMFOR.

Abstract: From the point of view of the hegemonic discourse, Brazil was treated throughout the twentieth century as an exceptionality in terms of harmonious coexistence between whites and blacks. This hegemonic discourse coexisted with a counter-hegemonic discourse of the black population that always denounced practices of racism in Brazil. The election campaign of 2018, which culminated in the rise of right wing parties to power, has caused Brazilian racism to come out of the closet and show its more overt aspect. The presentation will discuss the reconfiguration of racism in Brazil, which has resulted in its most cruel face, the genocide of black youth, as well as the dismantling of some of the achievements of the left-wing government that held power between 2003 and 2015. We will also develop a reflection on the need for a new leftist project which should recognize the centrality of racial issues in the country.

Joaze Bernardino-Costa, is Associate Professor of Sociology at the University of Brasilia (Brazil).  His researches are about Affirmative actions, racial inequalities, domestic workers, black movement, postcolonial theories, decolonial theories and so on. He is author of several articles and books about race and racism issues in Brazil. Among them the following books: Decolonialidade e Pensamento Afro-diaspórico, 2018 (Decoloniality and Afrodiasporic Thought); Saberes Subalternos e Decolonialidade: os sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, 2015 (Subaltern Knowledge and Decoloniality: the domestic workers union in Brazil). 

Forskarseminarier VT 2019

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. 

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22). Tid: 15.15-17.00 (om inte annat anges). Alla event följs av mingel/post-seminarium.

En rasifierad arbetarklass. Vit maskulinitet och möjligheterna till en föreställd solidaritet.

Datum: 5 juni 
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-1009

Anders Neergaard, Linköpings unviersitet. Seminariet presenteras av Daniel Strand.

Anders Neergaard är professor i sociologi på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet. Neergaards forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism. Han är även intresserad av frågor om högerpopulismens framväxt i samtidens Europa. Bland Neergaards publikationer märks Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018).

Foto: Olof Holmgren

Hushåll och fängelser - gestalningar av vardagen i argentinsk litteratur skriven under diktaturen 1976-83

22 maj, kl. 15.15 - 17.00

Obs! Deltar du i seminariet och vill ta del av Sofias text, mejla hit så skickat vi den. Välkommen!

Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar spanskspråkig litteratur av latinamerikanska författare som verkade i exil under 1900-talets senare hälft. Genom en analys av författare som Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi och Griselda Gambaro undersöker Iaffa Nylén frågor om litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism.

På seminariet kommer Sofia att lägga fram en text som diskuterar olika gestaltningar av diktaturens vardag i Luisa Valenzuelas novellsamling Cambio de Armas från 1982. Obs! Deltar man på seminariet och vill ta del av Sofias text mejla vår kommunikatör

Seminariet presenteras av Cecilia Luzon. Luzon har en master i litteraturvetenskap. Hennes forskningsintressen rör frågor kring exil, migration och samtidspoesi.  

Seminariet kommer att hållas på svenska.

Välkommen!

ATT FÖRSTÅ DET SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ. VITTNESMÅL OM FÖRINTELSEN BLAND ÖVERLEVARE I SVERIGE 
 

10 april, kl. 15.15 - 17.00, OBS! Lokalen är ändrad till sal 22-1017.

Bernt Hermele, journalist. Ett samtal med Rebecka Katz Thor, forskare och kritiker på Södertörns högskola.

Bernt Hermele är journalist och författare. Hermele har skrivit flera böcker om judiskt liv och kultur i Sverige, och uppmärksammades 2005 för den självbiografiska TV-dokumentären Min mamma mördades av en självmordsbombare. Han arbetar just nu med Överlevarna, en podcast med intervjuer med den sista generationen av svenska Förintelseöverlevare.

Rebecka Katz Thor är doktor i estetik på Södertörns högskola. Katz Thor disputerade 2018 på Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. I sin avhandling undersöker Katz Thor hur filmer som dokumenterar Förintelsen kan fungera som vittnesmål över nazismens brott.

What is Indigenous Studies?

20 mars, kl. 15.15–17.00

Föreläsare: Karin Eriksson, doktorand i Scandinavian Studies vid University of Washington, Seattle. Hennes forskningsfokus är samtida svenska koloniala processer i samisk kontext. Kaisa Huuva, doktorand i samiska studier vid Umeå universitet. Hennes forskningsfokus är samtida bosättarkoloniala formeringar i Sverige.

What is Indigenous Studies? Detta seminarium är en introduktion till Indigenous Studies som växande akademiskt fält. Vi kommer att diskutera fältets utveckling, centrala begrepp samt metodologi. 

Kommentatorer: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR.

Seminariet kommer att vara på Engelska.

Seminariet är en del av Forskningsprojektet ”Urfolksperspektiv på klimat”  FORMAS Dnr 2017-01923, lett av Fil.Dr May-Britt Öhman, Uppsala universitet, inom det Nationella Forskningsprogrammet om klimat. 

"Defend Europe and love your people". Konspirasjonssnakk på sosiale medier i de ytrehøyrelandskap

13 mars, 15.15 - 17.00 

Alexa Døving, Universitetet i Oslo. Seminariet presenteras av Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving är forskare på Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Døving är en av Norges främsta experter på frågor om islamofobi, antisemitism och religiösa identiteter. Hon disputerade 2005 i religionsvetenskap och har sedan dess publicerat ett antal artiklar och böcker om olika former av rasism i dagens Norge. Døving arbetar just nu med ett projekt om den norska extremhögerns närvaro på sociala medier.

Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition - CEMFOR'S BLACK STUDIES NETWORK

Datum: 15 februari 2019
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Engelska parken, Hus 22, sal 22-0031, vån 2.

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Foto: Olof Holmgren

Afropunk International: Will "the People Resist"?

Datum: 20 februari
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1009

Nafeesa Nichols, Universitetet i Bergen: Seminariet presenteras av Ylva Habel.

Nafeesa T. Nichols är doktorand på Universitetet i Bergen. Hennes avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Popular Spaces: Space, Race and Gender in Four Contemporary South African novels", undersöker hur urbana platser i Sydafrika fortsätter att begränsa svarta medborgare även efter apartheid. Nichols är även intresserad av politisk aktivism och populärkulturella strömningar som afropunk och hiphop.

Forskarseminarer HT 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

12 december 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

The talk will weave personal stories of othering, fairy tales and narratives of unity and separation into a tale of belonging. Mangalanayagam reflects on the complexity of multiple heritages in the post-colonial West and how this is explored in her visual art works.

Nina Mangalanayagam is a visual artist working with still and moving image. She has a Masters in Photography from the Royal College of Art and a PhD by practice from the University of Westminster. In her practice, Nina explores themes of belonging and hybridity, often using a semi-autobiographical approach. Her research analyses the shifting points of identification she experiences as a mixed heritage subject, to explore the dichotomy of black and white notions of identity. Nina is a visiting lecturer in the UK and in Scandinavia. Current and recent institutions include Portsmouth University, Camberwell College of Arts, UK and Akademin Valand, Gothenburg, Sweden.

Seminariet kommer vara på engelska.

Nina Mangalanayagam

Senast uppdaterad: 2021-04-21