100 Years in the Shadow of the Rasbiological Institute

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Under våren 2021 organiserar Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet ett antal dialogseminarier med forskare och representanter för de svenska minoritetsgrupperna: sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Ytterligare ett seminarium kommer att handla om Afrosvenskarnas erfarenheter av rasbiologin och dess konsekvenser i tid och rum.

Seminarierna med berörda grupper, organisationer och forskare ska utgöra underlag för planeringen av ett symposium år 2022, som uppmärksammar rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag.

Vi önskar även utforska möjligheter för etiskt hållbart ansvarstagande för det fysiska arvet och se över hur forskningen om dessa frågor kan genomföras i samverkan med berörda grupper och enskilda. 

Dialogseminarium 1: Hundra år i Rasbiologiska institutets skugga

Datum: 17 februari

Huvudansvarig för det första dialogseminariet 17 februari är docent May-Britt Öhman, lule- och skogssame från Lule älvdal, samt med rötter även i Tornedalen, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR.

Seminariet organiseras med stöd från forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. 

DIALOGSEMINARIUM 2: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Date: 24 March

Huvudansvarig för det andra dialogseminariet 24 mars är professor och vetenskaplig ledare Irene Molina, CEMFOR.

DIALOGSEMINARIUM 3: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Date: 19 May 

Huvudansvarig för det tredje seminariet 19 maj är Lars M. Andersson, föreståndare vid Forum för judiska studier, Uppsala universitet. Program

Seminariet organiseras i samarbete med Forum för judiska studier, Uppsala universitet.

DIALOGSEMINARIUM 4: HUNDRA ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Date: 9 June

"Rasbiologiska konstruktioner av svarthet och dess samtida konsekvenser”
Huvudansvarig för det fjärde dialogseminariet 9 juni är Jasmine Kelekay, doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara/forskare vid CEMFOR.

Last modified: 2021-06-08