Indigenous Studies

INFORMATION

Indigenous Studies/Urfolksforskning är ett kunskap/makt forskningsfält där sambanden mellan urfolks kunskaper, relationer, och förkroppsligande kännetecknar och utgör den kunskapsteoretiska grunden.  Urfolksbaserade kunskaper betyder att icke-urfolks forskare kan vara involverade i urfolksanalyser men inte producera dessa.  Urfolksstudier som akademiskt fält har funnits i omkring femtio år. Det internationella forskarsamhället innefattar forskare som själva är urfolk och de som inte är det, där man söker utveckla fältet på olika sätt.  Den minsta gemensamma nämnaren är urfolks egna strävanden, värderingar och perspektiv samt utvecklingen av stödjande forskningsteorier och metodologier. Urfolksbaserade, etiskt hållbara forskningsrelationer är en självklar del.

Nordamerika, Australien och Aotearoa/New Zealand är framstående platser för urfolksforskning. Urfolksforskning som forskningsfält med samiskt fokus är etablerat i Norge och Finland, men befinner sig fortfarande i sin linda i Sverige.

Ansvarig: Gunilla Larsson, kontakt här