Pandemi i det arktiska norr: Insikter från ett pågående supradisciplinärt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Covid19 med fokus på Norrbottens län

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: May-Britt Öhman, forskare på CEMFOR, presenterar sitt nya projekt med fokus på den pågående pandemin utifrån urfolksmetodologi, rasismstudier och genusforskning. 
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: May-Britt Öhman
  • Seminarium

Plats: Zoom Föranmälan krävs via länken här

Abstract
I arktiska Norrbotten, som till ytan utgör en fjärdedel av Sveriges yta, med 251 000  invånare med urfolket samer, renskötsel, nationella minoriteter och två internationella gränser, har coronapandemin konsekvenser knutna till geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd till vård. 

Vid detta seminarium kommer projektledaren May-Britt Öhman tillsammans med några av projektdeltagarna, däribland renskötaren Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, ta upp insikter och erfarenheter från det pågående supradisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har Norrbotten i fokus.
Pandemi i norr-projektet har sin bas på Luleå tekniska universitet, LTU, enheten för historia, och samverkar med med LTU, Hälsovetenskap och Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt Cemfor, Uppsala universitet.  Dessutom medverkar Norrbottens Museum, Piteå museum, Laponiatjuottjudus,   Riksorganisationen Same Ätnam och samiska renskötare. Syftet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering dels utifrån Norrbottens läns specifika karakteristik o geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel samt äldreboenden-demensvården. Projektet som löper från december 2021 till november 2022, finansieras genom FORMAS akututlysning.

Datainsamling görs av material från sociala medier, webenkäter, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer när pandemin är en pågående situation, som underlag för historiska jämförelser, framtida planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt med sikte på planering för ett större forskningsprojekt. 

Frågor som ställs vid datainsamlingen utgår ifrån nyckelbegreppen ”sårbarhet”, ”resiliens”, ”risk”, ”oro”, ”trygghet”, ”vetenskaplig osäkerhet”, ”mänsklig säkerhet”, ”hälsa” och ”välbefinnande”:
- Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
- Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
- Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?


 

Pandemi i det arktiska norr: Insikter från ett pågående supradisciplinärt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Covid19 med fokus på Norrbottens län